Statuten
1.
Geldigheidsduur
Het huishoudelijk reglement zal ieder jaar opnieuw worden vastgesteld tijdens de jaarvergadering bij meerderheid van stemmen.
2.
Buurtbewoners
Buurtbewoners zijn alle mensen die wonen in huizen gelegen in Daalkampen. Westdorperstraat vanaf de ijsbaan tot de brug richting Westdorp.
3.
Mededelingen
Mededelingen van de buurtvereniging worden gedaan:
- Door middel van brief huis aan huis verspreiden
- En/of het blad Week in/Week uit
- Via e-mail
- Via de eigen homepage
- En eventueel andere voorkomende gelegenheden
4.
Bestuurszaken
4.1  Bestuursvergaderingen zijn normaliter alleen toegankelijk voor bestuursleden.
Het is echter mogelijk dat andere personen dan de bestuursleden uitgenodigd worden om:
   - deel te nemen aan de vergadering
   - aanwezig te zijn als toehoorder.
4.2 Notulen zijn na goedkeuring openbaar en kunnen worden ingezien op het secretariaat of tijdens de jaarvergadering.
4.3 Een bestuurslid wordt voor minimaal drie jaar gekozen, waarna hij/zij weer herkozen kan worden.
4.4 Na de jaarvergadering zal een nieuw rooster van aftreden worden opgesteld en zal de taakverdeling bij het bestuur aan de orde     komen.
4.5 Per jaar zullen minimaal 2 bestuursleden aftreden.
4.6 Kosten die gemaakt zijn voor de organisatie van een activiteit kunnen na instemming van het bestuur worden vergoed.
4.7 Bij afscheid van een bestuurslid wordt maximaal € 7,50 besteed aan een afscheidscadeau.
5.
Jaarverslag.
5.1 In januari maakt de penningmeester een financieel jaarverslag over het voorgaande jaar waarin o.a. per activiteit de kosten/baten overzicht wordt gepresenteerd.
5.2 Genoemd jaarverslag zal tijdens de jaarvergadering besproken worden.
6.
Notulen
De notulen van de bestuursvergaderingen van het voorgaande jaar zijn tijdens de jaarvergadering ter inzage.
7.
Jaarlijkse algemene ledenvergadering
7.1 De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt in het huishoudelijk reglement aangeduid met jaarvergadering.
7.2 De jaarvergadering zal jaarlijks plaatsvinden voor 1 mei.
7.3 Tijdens de jaarvergadering zullen minimaal aan de orde komen:
   - Notulen voorgaande jaarvergadering
   - Financieel jaarverslag
   - Aanstellen nieuwe kascommissie
   - Huishoudelijk reglement
   - Rooster van aftreden bestuur
   - Ingekomen stukken
   - Goedkeuring notulen
   - Kascommissie
   - Contributie
   -  Bestuursverkiezing
8.
Kascommissie
8.1 Na het opstellen van het financieel jaarverslag nodigt de penningmeester de kascommissie uit voor inspectie van de boeken.
8.2 De kascommissie zal voor de jaarvergadering de “kas” van de penningmeester controleren en tijdens de jaarvergadering verslag uitbrengen.
8.3 Leden van de kascommissie hebben maximaal twee jaar aaneengesloten zitting in de kascommissie en moeten in het voorgaande jaar lid zijn geweest van de buurtvereniging.
8.4 Tijdens de jaarvergadering wordt de nieuwe kascommissie benoemd.
9.
Activiteitenkalender
9.1 In februari zal de nieuwe activiteitenkalender van dat jaar verspreid worden onder alle leden.
9.2 Aan de activiteitenkalender kunnen geen verplichtingen voor de buurtvereniging worden verbonden.
9.3 Bij gebrek aan belangstelling voor een activiteit, zal de activiteit niet doorgaan.
9.4 Het is mogelijk activiteiten te organiseren die niet op de activiteitenkalender staan.
9.5 Iedere activiteit moet vooraf bekend worden gemaakt d.m.v. een mededeling.
9.6 Deelname aan activiteiten gebeuren op eigen risico.
10.
Hulpmiddelen
Gereedschap en andere hulpmiddelen die zijn aangeschaft op kosten van de buurtvereniging zijn beschikbaar voor alle bestuursleden voor eigen gebruik, al dan niet tegen een kleine vergoeding.
11.
Lidmaatschap
Niet alleen buurtbewoners, maar ook bewoners buiten de wijk Daalkampen kunnen lid zijn van de buurtvereniging.
Het lidmaatschap wordt jaarlijks verlengt. Waarbij we uitgaan van een kalenderjaar. Opzegging kan in het lopende jaar voor 1 december.
12.
Slotbepalingen
Alle zaken waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, zal door het bestuur een besluit worden genomen.
Aldus vastgesteld tijdens de jaarvergadering 20 maart 2015
13.
 
14.
 
15.
 
16.
 
17.
 
18.
 
19.
 
20.
 
* Buurtvereniging Daalkampen **